Vedtekter

Vedtatt 31.01.2019. Sist endret på årsmøte 19.02.2022.

§ 1 Organisasjonen

§ 1.1 Navn

Organisasjonens navn er Steatornis.

§ 1.2 Formål

Steatornis jobber interseksjonelt for inkludering og mangfold, uavhengig av funksjonsvariasjon, alder, etnisitet, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Steatornis er ansvarlig for å gjennomføre kunstfestivalen Fribåren. Festivalen fokuserer på inkludering og promotering av kunstnere (herunder regnes også dansere, skuespillere, musikere m.m.), uavhengig av funksjonsvariasjon.

Steatornis er en livssyns- og partipolitisk nøytral organisasjon.

§ 2 Medlemskap og kontingent

Alle medlemmer må årlig gi samtykke til sitt medlemskap.

Medlemskontingenten er valgfri.

For å endre medlemskontingenten må det foreligge forslag om endring minst 2 måneder før neste årsmøte.

Man kan bli medlem fra året man fyller 13. Det stilles ingen krav utover alder.

§ 3 Stemmerett og valgbarhet

§ 3.1 Stemmerett

Alle medlemmer har stemmerett. Man kan bli valgt inn i styret fra året man fyller 18.

§ 3.2 Tillitsverv

Kun medlemmer av organisasjonen kan ha tillitsverv.

§ 4 Styret

Styret av Steatornis er høyeste organ mellom årsmøtene.

§ 4.1 Styrets oppgaver

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

Oppnevne utvalg og komiteer og utarbeide mandat for disse.

Føre regnskap, budsjett, og kontroll av eiendeler.

Representere Steatornis utad.

§ 4.2 Styremøter

Leder kaller inn til styremøter ved behov. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 5 Årsmøtet og ekstraordinære årsmøter

Årsmøtet er Steatornis sitt høyeste organ.

Årsmøtet skal:

§ 5.1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april. Styret skal sende ut skriftlig innkalling senest 1 måned før.

Forslag som skal behandles skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må sendes til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle organisasjonens medlemmer kalles inn med møte- og stemmerett. Styret kan også invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§ 5.2 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst én tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 5.3 Votering

Kun medlemmer har stemmerett.

Ingen har mer enn en stemme.

Blanke stemmer telles som ikke avgitt stemme.

Vedtektene kan kun endres ved 2/3 flertall.

§ 6 Miljøet i organisasjonen

Styremedlemmer og medlemmer skal vise hverandre respekt.

Trakassering skal ikke aksepteres. Med trakassering menes en situasjon hvor en eller flere personer gjentatte ganger utsettes for ubehagelige, nedverdigende eller sårende behandling (for eksempel av seksuell natur) av en eller flere personer, slik at vedkommende føler det er vanskelig å forsvare seg.

Vis respekt for medlemmenes bakgrunn, kjønnsuttrykk, navn og legning.

Konflikter som har betydning for organisasjonens miljø skal rapporteres til styret og/eller leder.

§ 7 Representasjon og honorar

Steatornis mottar 20% av representanthonorar.

Unntak ved behov.

§ 8 Eksklusjonsparagraf

Medlemmer som bryter med vedtekter, retningslinjer og pålegg, kan ekskluderes fra Steatornis. Vedtak om eksklusjon kan kun fattes av styret.

Personen det gjelder skal ha mulighet til å forklare seg muntlig eller skriftlig før det blir gjort vedtak om eksklusjon.

Seksuell trakassering fører til eksklusjon.

§ 9 Taushetsplikt

Alle medlemmer av styret, utvalg og komiteer skal underskrive taushetserklæring.

Tillitsvalgte skal ikke dele medlemsopplysninger, opplysninger om økonomisk virksomhet og annen sensitiv informasjon.

Unntatt dette er offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, hvor kontroll av medlemstall eller alder er kriterier for tildeling av midler.

§ 9.1 Media

Ved henvendelser fra media, ta kontakt med styreleder eller PR-ansvarlig.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte ved 2/3 flertall.

Endringsforslag må sendes inn til styret senest 2 uker i forkant av årsmøtet.

§ 11 Oppløsning av organisasjonen

Oppløsning av Steatornis skjer ved årsmøtevedtak på to påfølgende årsmøter. Det første skal være ordinært, det andre ekstraordinært. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 3 måneder. Vedtaket om oppløsning må treffes med minst 2/3 flertall, og avstemningen skal være skriftlig.

Ved eventuell oppløsning av Steatornis skal eiendeler tilbakeføres til opprinnelig finansieringsorgan. Det regnes ikke som oppløsning om organisasjonen slår seg sammen med andre.

Last ned PDF av Vedtektene

Endret den