Årsmelding 2020

Sammendrag av året

Medlemmer

Ingen nye medlemmer og ingen frafall.

Totalt antall i slutten av denne perioden er 6 medlemmer.

Aktiviteter

Steatornis gjennomførte 4 åpne møter i 2020.

I løpet av perioden har Steatornis hatt flere samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner.

Norges Handikapforbund Ungdom Trøndelag (NHFU)

Prosjektet «Åpen kunstkveld» var et samarbeid mellom NHFU Trøndelag og Steatornis. Norges Handikapforbund lånte bort sine lokaler gratis slik at «Åpen kunstkveld» kunne holdes tilgjengelig for alle.

I løpet av 2020 startet arbeidet med å få på plass en samarbeidsavtale for arrangementer som f.eks. «Åpen kunstkveld» mellom NHFU Trøndelag og Steatornis.

Balansekunst

Steatornis ble i 2019 medlem av Balansekunst og som en del av samarbeidet skal Steatornis bidra til å øke kompetanse rundt mangfold hos Balansekunst.

I 2020 startet Steatornis med å oppnå Balansemerket som er en merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

Steatornis og KABB og opprettet en ressursgruppe for psykisk helse som diskuterte måter å skape et prosjekt for økt kompetanse om funksjonsvariasjon og mangfold i fagmiljøer i Norge.

Jasmin Grohmann

Jasmin har jobbet med forskjellige oppgaver knyttet til administrasjon, dokumentasjon, grafikk og sosiale medier i løpet av perioden.

Amanda Fayant

I 2019 startet Steatornis forarbeidet til Steatornis sin kunstfestival og Amanda tilføyde oss uvurderlig kompetanse og kunnskap i forbindelse med dette. Hjertelig takk for samarbeidet og for at du delte litt av deg i dette arbeidet.

Vi vil også takke alle som har gjestet arrangementer, besøkt vår Discord-server og ellers i andre sammenhenger gir oss muligheten til å fortsette vårt arbeid – dere er fantastiske!

Styret perioden 2020 – 2021

Steatornis har hatt 8 styremøter i løpet av perioden.

Det ble lagt opp til fysiske møter i Trondheim så langt det lot seg gjøre der smittevern fikk et sentralt fokus.

Styret har også hatt jevnlig kontakt på digitale plattformer som WhatsApp og Messenger.

Leder: Maria Puenchir

Nestleder: Fatuma Abdi

Sekretær med økonomiansvar: Kristian Smevåg-Olsen

Internasjonalt ansvarlig: Thomas Tajo

Sammendrag av årsmøtet i 2020

Årsmøtet ble holdt den 16. mars 2020. Alle inviterte var til stede fysisk og på lydoverføring.

Martine Eliasson var invitert som representant fra Norges Handikapforbunds Ungdom Trøndelag.

Årsmøtet ble konstituert med Maria Puenchir som møteleder, Jasmin Grohmann som referent, og Fatuma Abdi og Kristian Smevåg-Olsen som protokollunderskrivere.

Saksliste og dagsorden ble godkjent uten endringer.

Årsmeldingen for 2019 ble godkjent og noen småfeil ble korrigert.

Regnskapet for 2019 ble godkjent og viste et faktisk resultat på 130,08 kr i pluss.

Budsjettet for 2020 ble godkjent med et forventet resultat på 184,68 kr i pluss.

Maria tok opp en sak om å tilby tilretteleggingstjenester i samarbeid med Kazimir som ble vedtatt. Ellers var det ingen innmeldte saker.

Styret la fram tre saker. Den første handlet om digital informasjonsdeling. Det ble vedtatt at Steatornis gikk bort i fra Google Drive og bruker Dropbox mens det letes etter en bedre løsning.

Den andre saken var handlingsplanen for 2020 som inneholdt følgende: «Kunst og tilgjengelighet», «Samarbeid NHFU», «Samarbeid KABB» og «Søknader til kunstfestivalen».

Den siste saken var kunstfestivalen i 2020. Kunstfestivalen vedtas å utsettes til 2021.

Valg av styre ender i at rollefordelingen blir uendret til neste periode. Revisor anses som unødvendig på dette tidspunktet.

Styret i Steatornis for perioden 2020-2021 ble som følger: Maria Puenchir som leder, Fatuma Abdi som nestleder, Kristian Smevåg-Olsen som sekretær med økonomiansvar og Thomas Tajo som styremedlem med internasjonalt ansvar.

Aktiviteter i perioden 2020

Vi gikk inn i det nye året med ambisjoner om å kick-starte arbeidet med kunstfestivalen som etterhvert fikk navnet «Fribåren». Gleden var stor for å kjøre i gang med de åpne kunstkveldene vi hadde planlagt helt fram til mai som hadde vært en suksess året før.

Åpen kunstkveld

Som en fortsettelse fra året før var det satt opp åpne kunstkvelder hver måned fram til mai. Naturligvis ble alle arrangementer avlyst da pandemien brøyt ut i mars.

Det ble avholdt to åpne kunstkvelder i 2020. En i januar og det siste i februar. De planlagte arrangementene i mars, april og mai ble avlyst.

Åpen kunstkveld den 12. februar hadde tema «felles identitet og likestilling».

apen-kunstkveld-banner.jpg

Illustrasjon. Facebook-plakaten til åpen kunstkveld som viser at arrangementet er blitt avlyst. Design av Kristian Smevåg-Olsen.

apen-kunstkveld-ark

Små ark med forskjellige ord og utrykk som blir brukt om og av funkiser. Disse ble brukt under åpen kunstkveld med temaet «felles identitet og likestilling».

Balansemerket

Steatornis startet i slutten av 2020 arbeidet med å oppnå Balansekunsts merkeordning kalt Balansemerket. Merkeordningen skal sørge for en trygg organisasjon for alle medlemmer og involverte ved å jobbe med holdninger og synliggjøre retningslinjer og varslingsrutiner i forbindelse med seksuell trakassering. Steatornis bestemte tidlig å gjøre dette til en mangfoldig satsing som skal dekke alle former for diskriminering og trakassering.

Maria, Fatuma og Kristian tok nettkurset til Balansemerket sammen, men på grunn av pandemien ble selve gjennomføringen utsatt til 2021. Som en del av å oppnå merket ble vi invitert til samtale med en representant fra Balansekunst i starten av 2021.

Etablering av en digital møteplass

Våren 2020 fikk store konsekvenser for oss alle. Nasjonal nedstengning med anmodning om å ikke møte hverandre. Nesten alt av arrangementer og fritidstilbud ble satt på vent og vi så alle mindre til hverandre. Det var en ensom og stusselig periode.

Mange ønsket en sosial møteplass med lav terskel fordi Messenger-samtaler eller webinarer kan fort bli veldig høy intensitet og mentalt utmattende. Discord er en kommunikasjonsplattform lagd for gaming-felleskap hvor man enkelt og uforpliktende kan hoppe inn og ut av samtaler på lyd og video eller bare skrive sammen på tekst.

Siden Discord-plattformen oppfylte de fleste av våre kriterier for tilgjengelighet opprettet vi en egen Discord-server.

I løpet av mars og utover 2020 ble det holdt flere arrangementer og sosiale møter på Discord-serveren. Det var alt ifra prat til kino til diskusjoner.

Totalt benytta rundt 20 personer seg av tilbudet i denne perioden og Discord-serveren er fortsatt tilgjengelig til framtidig bruk.

Kulturrådet og «mangfoldsoppdraget»

Kulturrådet ble i 2020 tildelt rollen som nasjonal mangfoldskoordinator i kulturlivet. I forbindelse med dette ble Steatornis invitert til å delta på arbeidsverksted som en av flere sentral aktører. Dette arbeidsverkstedet skulle konkretisere koordinatorrollen deres og sette føringer for videre samarbeid med sektoren og er et langsiktig prosjekt.

Styreleder Maria Puenchir deltok på arbeidsverkstedet den 3. desember.

Ressursgruppe for psykisk helse

Ressursgruppa kom ut ifra en ide om å øke kompetansen rundt psykisk helse og funkiser i fagfeltet av Maria Puenchir. Gruppa var sammen av Steatornis og noen fra Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte.

Vi hadde to møter for å utrede muligheten for å arrangere samlinger der fagfolk kan lære mer om inkluderende psykisk helse.

Kunstfestivalen Fribåren

Etter mange navneforslag og en lang tenkeperiode fikk Steatornis sin kunstfestival endelig et navn: Fribåren.

Det ble gjort research på aktuelle utstillingslokaler der vi kunne holde kunstfestivalen. Utstillingslokalene måtte oppfylle flere tilgjengelighetskrav blant annet fremkommelighet, akustikk, lysforhold og plass.

Styret dro på ekskursjon til Jacobsen og Svarts lokaler på Brattøra den 18. februar 2020 og møtte daglig leder, Grant Harrison. Jasmin Grohmann var ansvarlig for å ta bilder og dokumentere, og hun skrev også referat fra møtet.

Fribåren ble bestemt utsatt på ubestemt tid fram til koronapandemien er over. Styret vil at det skal være helt trygt å delta og oppleve festivalen noe som ikke kan garanteres under en pandemi.

Styret diskuterte å holde en digital versjon av festivalen, men formatet ble vurdert uegnet siden Fribåren skal være en inkluderende kunstfestival der vi gir gjestene mulighet til å kjenne, høre, se, lukte, fornemme; å eksperimentere med de sansene man har.

Administrasjon

Styremøter

Det ble holdt 7 styremøter og 3 prosjektmøter i 2020.

Grafikk

I denne perioden har Kristian Smevåg-Olsen vært grafikkansvarlig.

Hjemmeside

Steatornis sin hjemmeside stod ferdig i løpet av våren 2020.

Hjemmesiden kjøres på en plattform som heter «Grav CMS». Det er utvikla et eget stiltema for Steatornis av Kristian Smevåg-Olsen, og universell utforming og tilgjengelighet har vært sentralt gjennom utviklingen.

Steatornis leier i denne perioden webhotell hos Domeneshop AS og de brukes også som domeneregistrar.

Sosiale medier

Steatornis har vokst på sosiale medier siden 2019.

Instagram (@steatornis)
74 følgere og 40% økning.

Facebook (@steatornis)
229 følgere og 19% økning**.

219 likerklikk og 14% økning.

Twitter (@steatornis_)
33 følgere og 83% økning.

* data er innhentet 11.05.2021
** data fra 17.02.2020

Innsamling på Facebook

Etter en tungrodd prosess med Facebooks «Charitable Team» fikk Steatornis i løpet av våren 2020 tilgang til å ha innsamlinger på Facebook. Steatornis og enkeltpersoner kan nå samle inn penger til støtte for Steatornis sitt arbeid via Facebook.

Årsregnskap for 2020

Inntekt

Overført saldo fra 2019 inkludert renter: 200,08 kr

Totalt innsamlet medlemskontingent i 2020: 496,50 kr

Kostnader

Kostnader webtjenester (webhotell og e-post): 290,00 kr

Årsresultat for 2020: 96,76 kr

Sett i sammenheng med budsjettet for 2020

Steatornis hadde 225 200 kr mindre kostnader enn forventet. Det store avviket skyldes at koronapandemien førte til at kunstfestivalen Fribåren ble avlyst. Ingen søknader om støttemidler ble innvilget og vi fikk derfor ikke noen tilskuddsmidler inn på konto.

Design og utforming av Kristian Smevåg-Olsen

Endret den