Vedtekter

§ 1 Organisasjonen

§ 1.1 Navn

Organisasjonen heter Steatornis.

§ 1.2 Formål

Steatornis jobber for mangfold og inkludering i kunst- og kulturlivet. Vårt mål er å fjerne hindre slik at alle kan komme inn i ulike rom.

Mangfolds- og inkluderingsarbeidet foregår lokalt og uavhengig av landegrenser, på tvers av funksjonsvariasjon, alder, klassebakgrunn, religion, livssyn, etnisitet, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Steatornis skal være livssyns- og partipolitisk uavhengig.

§ 2 Medlemskap og kontingent

Alle medlemmer må fornye sitt medlemskap årlig. Dette skjer ved innbetaling av medlemskontingent.

Årsmøtet bestemmer medlemskontingenten.

Det er mulig å bli støttemedlem.

§ 3 Stemmerett og valgbarhet

§ 3.1 Stemmerett

Alle medlemmer har stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

§ 3.2 Tillitsverv

Bare medlemmer av organisasjonen kan ha tillitsverv.

§ 4 Styret

Styret er det høyeste leddet og tar avgjørelser mellom årsmøtene.

§ 4.1 Styrets oppgaver

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

Oppnevne utvalg og komiteer og utarbeide mandat for disse.

Føre regnskap, budsjett, og kontroll av eiendeler.

Representere Steatornis utad.

§ 4.2 Styremøter

Leder kaller inn til styremøter ved behov.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Stemmelikhet avgjøres med loddtrekning.

§ 5 Årsmøtet og ekstraordinære årsmøter

Årsmøtet er Steatornis sitt høyeste ledd.

Årsmøtet skal:

§ 5.1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april. Styret skal sende ut skriftlig innkalling til medlemmene senest 1 måned før.

Forslag som skal behandles skal være sendt til styret senest 10 dager før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må sendes til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett.

Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§ 5.2 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst én tredjedel (33,3%) av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 5.3 Votering

Bare medlemmer har stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

Ingen har mer enn en stemme.

Blanke stemmer telles som ikke avgitt stemme.

Vedtektene kan kun endres ved 2/3 (66,6%) flertall.

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 6 Miljøet i organisasjonen

Styremedlemmer og medlemmer skal vise hverandre respekt.

Trakassering skal ikke aksepteres. Med trakassering menes en situasjon hvor en eller flere personer gjentatte ganger utsettes for ubehagelige, nedverdigende eller sårende behandling (for eksempel av seksuell natur) av en eller flere personer, slik at vedkommende føler det er vanskelig å forsvare seg.

Vis respekt for medlemmenes bakgrunn, kjønnsuttrykk, navn og legning.

Konflikter som har betydning for organisasjonens miljø skal rapporteres til styret og/eller leder.

§ 7 Representasjon og honorar

Steatornis mottar 20% av representanthonorar.

Unntak ved behov.

§ 8 Eksklusjonsparagraf

Medlemmer som bryter med vedtekter, retningslinjer og pålegg, kan ekskluderes fra Steatornis. Vedtak om eksklusjon kan kun fattes av styret.

Personen det gjelder skal ha mulighet til å forklare seg muntlig eller skriftlig før det blir gjort vedtak om eksklusjon.

Seksuell trakassering fører til eksklusjon.

§ 9 Taushetsplikt

Alle medlemmer av styret, utvalg og komiteer skal underskrive taushetserklæring.

Tillitsvalgte skal ikke dele medlemsopplysninger, opplysninger om økonomisk virksomhet og annen sensitiv informasjon.

Unntatt dette er offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, hvor kontroll av medlemstall eller alder er kriterier for tildeling av midler.

§ 9.1 Media

Ved henvendelser fra media, ta kontakt med styreleder eller kontaktperson.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte ved 2/3 (66,6%) flertall.

Endringsforslag må sendes inn til styret senest 10 dager i forkant av årsmøtet.

§ 11 Oppløsning av organisasjonen

Oppløsning av Steatornis skjer ved årsmøtevedtak på to påfølgende årsmøter. Det første skal være ordinært, det andre ekstraordinært. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 3 måneder. Vedtaket om oppløsning må treffes med minst 2/3 (66,6%) flertall, og avstemningen skal være skriftlig.

Ved eventuell oppløsning av Steatornis skal eiendeler tilbakeføres til opprinnelig finansieringsorgan. Det regnes ikke som oppløsning om organisasjonen slår seg sammen med andre.

Vedtatt 31.01.2019. Sist endret 01.10.2023.

Last ned

Last ned PDF av Vedtektene

Endret den